ดาวน์โหลดหนังสือแผง
Earth, ... Earth, ... Earth, ...

รับหนังสือแผง MMSEA ที่นี่

เราได้สรุปเพศ อายุ พื้นที่ ถิ่นที่อยู่ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน ฯลฯ โดยแยกตามประเทศ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

MMSEA อัปเดตเนื้อหาของหนังสือแผงปีละสองครั้ง

Macromillsea card